บุคลากร

นายสุนทร ดอนชัย

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

หัวหน้าแผนกวิชา

ช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสุกรี พรมนิกร

ค.อ.ม. ไฟฟ้ากำลัง

นายอนุรักษ์ กลางแก้ว

นายปัญจพร พฤกษชาติ

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์

ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

นางสาวสุวรรณา โกศัลวัฒน์

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายรณฤทธิ์ อมรสิน

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายเจริญพร เจตอธิการ

ศ.ษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายยศสรัล แสงสาย

วศ.บ. ไฟฟ้า

นายสุวภัทร อมรคำตัน

อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายประสิทธิ์ ทุมนัน

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายสุพัฒน์ นามเหลา

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต

นายสมพงศ์ จำปาวงศ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายสถิระ กาญจันดา

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

นายเถลิง บุญเสนา

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล

ค.อ.บ. บริหารการศึกษา

นายฐาปกรณ์ กองษร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวบุศราภรณ์ ศรีมูลเขียว

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายคุณากร ผ่านสำแดง

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายธีรวัฒน์ ศิลาวรรณ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล

 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวพัชรา สุภาวงษ์

 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

นางสาวสาวิตรี คำสิริ

 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายธเนศ ป้องคำกวย

 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายมีนา วงค์ตา

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายณัฐพล สุนทร

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายชัยชนะ จารุกรสกุล

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายพีรวัฒน์ สายภา

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า